';
side-area-logo

ساخت پلی اتیلن سنگین HDPE پتروشیمی ایلام

ساخت پلی اتیلن سنگین HDPE پتروشیمی ایلام

ساخت پلی اتیلن سنگین HDPE پتروشیمی ایلام

   نوع پروژه  Construction
   نام کارفرما از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
   محل اجر ا  ایلام
  تاریخ شروع  1387
  تاریخ پایان  1392
  مرحله  پایان یافته
  مبلغ  قرارداد  280,000,000,000
  توضیحات شرکت احداث در سال 1387 موفق به اخذ پروژه ساخت پلی اتیلن سنگین HDPE پتروشیمی ایلام از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی به ارزش ریالی حدود  280/000/000/000 ریال  گردید . این پروژه در سال 1392 وارد فاز نهایی بهره برداری گردید.
admin